បរិស្ថាន

បរិស្ថានសាជីវកម្ម

Corporate environment (3)

ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទូទៅ

Corporate environment (4)

ផ្នែកលក់ជ្រុង

Corporate environment (2)

បន្ទប់សន្និសីទក្រុមហ៊ុន

Staff activity room

បន្ទប់សកម្មភាពបុគ្គលិក

ផលិតកម្មនិម្មិត

Virtual Production (2)

ឧបករណ៍ផ្សារឡាស៊ែរដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Virtual Production (3)

ឧបករណ៍ផ្សារឡាស៊ែរដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Virtual Production (4)

ឧបករណ៍កាត់ឡាស៊ែរដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Virtual Production (1)

តំបន់ទទេ

បទសម្ភាសន៍អតិថិជន

Client Interview (3)
Client Interview (4)
Client Interview (1)
Client Interview (2)