លើកឆាក

  • Lift stage

    លើកឆាក

    ការណែនាំផលិតផលដំណាក់កាលគឺជាផលិតផលដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅបំផុតនៅលើឆាក។ មុខងារសំខាន់របស់វាគឺដើម្បីផ្លាស់ទីឈុតនិងតួអង្គឡើងលើនិងចុះក្រោមនៅពេលផ្លាស់ប្តូរឈុតឆាក។ លើសពីនេះទៀតដើម្បីរំលេចតួអង្គសំខាន់ឆាកនឹងឡើងយឺត ៗ ហើយតួសម្តែងនឹងរាំនៅលើឆាកបង្កើតការឡើងលើឆាក។ ទន្ទឹមនឹងនេះដំណើរការនៃការលើកឆាកក៏អាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្តែងផងដែរ។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគ្រប់គ្រងតក្កវិជ្ជានៃដំណាក់កាលលើកធារាសាស្ត្រឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលមិនទាក់ទង ...